VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)

Číslo 2/2016ročník XII

EDITORIAL

PREHĽADNÉ REFERÁTY / REVIEW-SUMMARY 

PÔVODNÉ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

RECENZIA