VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)

                                                                                   číslo 2/2018                                                       ročník XIV

EDITORIAL

PÔVODNÉ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

PREHĽADNÉ REFERÁTY / REVIEW-SUMMARY

SPRÁVY / NEWS