VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)

REDAKCIA


Vedúca redaktorka:  MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Zástupca vedúceho redaktora: RNDr. Ivana Pagáčová, PhD.
Členovia redakčnej rady:

  • doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.
  • doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
  • doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.
  • prof. MUDr. Eva Horváthová. PhD., MPH
  • prof. MUDr. Cyril Klement, PhD.
  • doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
  • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
  • prof. JUDr. Karol Tóth, PhD, MPH

ADRESA REDAKCIE

Katedra preventívnej a klinickej medicíny
Fakulta verejného zdravotníctva SZU,
Limbová 14
833 03 Bratislava 37,
Tel. +421 2 59 370 574
E-mail: vz.casopis@szu.sk