VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ISSN 1337 – 1789)

POKYNY AUTOROM


Vydavateľom internetového časopisu Verejné zdravotníctvo je Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Časopis prináša informácie z rôznych oblastí multidisciplinárneho odboru verejné zdravotníctvo, nové poznatky z oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, prevencie ochorení a iných porúch zdravia, ako i ďalších disciplín podieľajúcich sa na plnení úloh verejného zdravotníctva.

Prostredníctvom internetového pripojenia je časopis prístupný pre širokú odbornú i laickú verejnosť: http://casopis.fvszu.sk

 1. Práce a príspevky sa prijímajú a publikujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Redakcia si vyhradzuje právo na menšie štylistické úpravy textu bez dohovoru s autorom, ako i právo určiť poradie uverejnenia a právo konečnej úpravy textu pred jeho zverejnením na internete.

 2. Rukopis práce alebo príspevku je potrebné dodať v elektronickej forme, v textovom formáte MS Word na emailovú adresu redakcie: vz.casopis@szu.sk.

 3. Odborné práce a príspevky musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  Formálna úprava rukopisu /textu, príspevku/:

  • rozsah príspevku: max. 10 – 12 normostrán vo veľkosti A4
  • nastavenie okrajov: 4 cm okraj vľavo, 2 cm okraj vpravo
  • riadkovanie: 2,0 (dvojité)
  • typ a veľkosť písma: Times New Roman, veľkosť 12

  Základné časti rukopisu:
  Titulná strana – musí obsahovať:

  • úplný názov práce/príspevku v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku
  • meno a priezvisko autora/autorov (uvádzať v plnom znení aj s titulmi)
  • oficiálny názov pracoviska, kontaktné údaje prvého autora pre korešpondenciu

  Štruktúra textu podľa druhu príspevku:

  • abstrakt / súhrn
  • kľúčové slová
  • úvod
  • vlastný text – cieľ, súbor, metódy, výsledky, diskusia, záver
  • literatúra

  Citovanie literatúry:

  • Kniha/Monografia: Autor. Rok vydania. Názov monografie. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Počet strán. ISBN.
  • Článok v monografii: Autor. Rok vydania. Názov článku. In Autor (editor). Názov monografie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, rozsah strán (od – do). ISBN.
  • Článok v časopise: Autor. Rok vydania. Názov článku. In Názov časopisu. ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (od-do).
  • Elektronický dokument – monografia: Autor. Rok vydania. Názov [druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. [dátum citovania rok-mesiac-deň]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
  • Článok v elektronickom časopise a iné príspevky: Autor. Rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania rok-mesiac-deň]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
  • Nepublikovaný príspevok: Autor. Názov. Názov konferencie, miesto konania, dátum konania.
 4. Skratky v texte sa uvádzajú len medzinárodne používané. Pri ich prvom objavení sa je potrebné uviesť ich plné znenie.
 5. Zaslaním do redakcie a prijatím rukopisu na uverejnenie práce/príspevku autor postupuje svoje práva na publikovanie vydavateľovi, a tým sa zaručuje, že práca/príspevok v uvedenom znení neboli v minulosti uverejnené v inom periodiku.
 6. Práce a príspevky sú pred zverejnením recenzované. Redakcia si vyhradzuje právo zamietnuť text, ktorý nebol schválený alebo odporúčaný recenzným posudzovaním, o čom bude autor oboznámený.
 7. Autor práce/príspevku zodpovedá za obsahovú a jazykovú stránku svojho rukopisu.
 8. Práce a príspevky nie sú honorované.